تاریخ اسلام

تاریخ اسلام

نمونه سوال تاریخ ایران جهان 2 دبیرستان حضرت خدیجه

1-كزینه صحیح را اانتخاب نمایید .1l

امتیاز خرید و فروش تنباکو زمان کدام شاه قاجار به بیگانگان واگذار شد

الف :مظفرالدین شاه ب:ناصر الدین شاه       د:محمد علی شاه        ه:فتحعلی شاه

کدام یک از روزنامه های دولتی عصر قاجار نمی باشد.

الف :وقایع اتفاقیه ب: شرف     ج:وقایع دار الخلافه       د:تربیت  


1 جاهای خالی را کامل نمایید .1

رهبر فداییان اسلام -------------------------نام داشت .

تا رسیدن احمد شاه به سن قانونی ------------------------به عنوان نائب السلطنه انتخاب شد.  


1 به سوالات زیر پاسخ دهید.18

ا-اقدامات امیر کبیر را بنویسید 2مورد؟0.5

2-خواسته های مهاجران در مهاجرت کبری را بنویسید.3مورد؟1.5

3علت مخالفت روسها را با نهضت مشروطه بنویسید.3مورد؟1.5

4-چرا با وجود بی طرفی ایران در جنگ جهانی اول ایران مورد هجوم بیگانگان قرار گرفت؟1.5

5-قرارداد 1919 بین چه کشورهایی بسته شد و محتوای آن چه بود؟1.5

6-رضا خان در مدتی که وزیر جنگ بود چه اقداماتی انجام داد؟0.5
.
7-درباره شیخ خزعل چه می دانید.؟1

8-اولین نشانه علنی و آشکار رضا شاه به شعایر و ارزشهای مذهبی چه بود؟1.5

9-علت اشغال ایران را در جنگ جهانی دوم بنویسید.؟1.5

10-سیاست موازنه منفی به چه معنی است.؟0.5

11-رزم آرا که بود و برای جلوگیری از ملی شدن صنعت نفت چه کرد.؟1.5

12-چه عواملی موجب شد که مصدق در دوره دوم نخست وزیری از حمایت مردم محروم بماند.؟-1.5

13-عوامل شکل گیری کودتای 28 مرداد را نام ببرید.؟.5

14-انحلال مجلس توسط مصدق چه پیامدی برای دولت او به دنبال داشت .؟1

15-اهمیت تاسیس ساواک از دیدگاه آمریکا را بنویسید.؟1

16.سیاست کندی رئیس جمهور آمریکا در برابرکشورهای توسعه نیافته جهان سوم و خاور میانه چه بود .؟1

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۲ بهمن۱۳۸۷ساعت 13:44  توسط وفادار  |